top of page

Voor mensen in detentie

In de gevangenis biedt Psychotherapie-BRUG verschillende therapievormen aan. In de mate van het mogelijke wordt dit aanbod zo goed mogelijk georganiseerd, rekening houdend met de penitentiaire context waarin er wordt gewerkt. Er wordt gekozen voor continuïteit en herkenbaarheid in het cliëntaanbod en het bestendigen van good practices op de volgende domeinen:


Individuele gesprekken
Personen kunnen op gesprek komen in een gesprekslokaal voor een individueel traject. Er wordt een eerste kennismakingsgesprek georganiseerd waarbij nagegaan wordt of er samen op weg kan gegaan worden. De volgende gesprekken kunnen gaan over relaties, depressieve gevoelens, verlies van vrienden, familie of naasten, seksualiteit, detentiebeleving, emotieregulering, delictverwerking, hervalpreventie…

 

Gespreksgroepen
Personen kunnen deelnemen aan een groep om te spreken over thema’s die zij belangrijk vinden. De thema’s en formats worden regelmatig geëvalueerd om ze zo goed mogelijk aan te passen aan de noden van de deelnemers, rekening houdende met verschillen per gevangenis. De gespreksgroepen zijn telkens gebaseerd op een samenwerkingsverband met een andere begeleidingsdienst (bv. Rizome-BXL).

 

Filmdebatten
In het kader van herstelgerichte zorg worden er minstens twee keer per jaar filmdebatten georganiseerd met andere begeleidingsdiensten. De deelnemers kijken samen in groep naar een film om deze daarna te bespreken.

 

CGG op vleugel

Een tot twee hulpverleners waren wekelijks aanwezig op de vleugels in de gevangenis van Vorst. Mensen konden hen aanspreken om vragen, veranderingen en bezorgdheden te bespreken. ‘CGG op vleugel’ hanteerde principes die hun oorsprong vinden in de presentietheorie, het straathoekwerk en outreachend werken vanuit geestelijke gezondheidszorg. De hulpverleners waren steeds aanspreekbaar en boden zo voorspelbaarheid en nabijheid. Door onze aanwezigheid op vleugel konden we direct in contact treden om geestelijke gezondheidsvragen op te vangen.

De hulpverleners van Psychotherapie-BRUG onderzoeken of een dergelijk project ook in de gevangenis van Haren kan plaatsvinden.

Voor mensen met een interneringsmaatregel

Mensen met een interneringsmaatregel hebben, zoals andere mensen in detentie, evenveel recht op hulp- en dienstverlening en kunnen daarom ook bij onze dienst terecht voor therapie. Ze kunnen steeds deelnemen aan onze gespreksgroepen of een vraag stellen naar individuele begeleiding.


Sinds kort wordt er een samenwerking verkend met het zorgteam van de gevangenis en HUBBIE. Er wordt bekeken of er kan aangesloten worden bij het gespecialiseerde aanbod voor mensen met een beperking op de annexvleugel.

Wie graag een overzicht raadpleegt kan op de website van Netwerk Zorg aan Geïnterneerden terecht.

bottom of page