top of page

Voor mensen net uit detentie

Wie in een gevangenis verblijft en recht heeft op uitgaansvergunningen, kan op gesprek komen in onze vestiging in Schaarbeek voor (niet-geattesteerde) hulpverlening. In dat geval wordt er contact opgenomen met de PSD om te laten weten dat de persoon in kwestie op gesprek wenst te komen in onze vestiging. De PSD schat vervolgens in of de situatie veilig genoeg is om iemand vanuit de gevangenis op gesprek te laten komen.


Ook mensen die net vrij zijn, kunnen na detentie in onze vestiging in Schaarbeek op gesprek komen voor een individueel traject. Indien zij graag worden aangemeld bij een regulier CGG kan dit traject samen voorbereid worden: "Over welke thema's wil je het hebben? Hoe is je detentieperiode verlopen? Wat wil je graag bespreken in begeleiding? Wat loopt er moeilijk sinds je uit de gevangenis bent?" zijn enkele voorbeelden van verkennende vragen. 

Voor Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Steeds vaker krijgen de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CCG) aanmeldingen door mensen in detentie zelf, de PSD of een justitieassistent om hulp na detentie op te starten. Soms vraagt men vrijwillig om verdere begeleiding, soms wordt er aan het CGG gevraagd een begeleiding op te starten omdat een gerechtelijke instantie dat beslist heeft.


Een team kan hierover met verschillende vragen zitten: “Kunnen wij wel helpen? Hoe onderhouden we contacten met de PSD of een justitieassistent? Hoe zit het met veiligheid? Om welke problematieken gaat het precies? Is er wel motivatie van de persoon zelf?”.


Psychotherapie-BRUG wil de brug zijn tussen de persoon in detentie die hulp zoekt na zijn of haar verblijf in de gevangenis en de CGG. Daarom worden volgende opties aan de CGG aangeboden:


Postpenitentiaire intake
Vaak is er bij de aanmelding al informatie beschikbaar vanuit de verwijzer (PSD of justitieassistent). Toch verkiezen de meeste teams ervoor aanvullend eigen informatie te verzamelen bij een intake. Deze is vaak niet zo eenvoudig te organiseren als de persoon nog in de gevangenis verblijft. De CGG kunnen contact opnemen om die intake (op maat) uit te voeren binnen de gevangenis.


Er worden afspraken gemaakt over welke informatie zeker verzameld moet worden en hoe deze nadien wordt doorgegeven. Een hulpverlener roept de persoon op voor een kennismakingsgesprek zonder bijkomende informatie van de PSD of justitieassistent. Het CGG blijft verantwoordelijk voor het integreren van de informatie uit verschillende bronnen (en beslist dus ook zelf welke informatie zij wensen omtrent het justitieel parcours van de persoon).


Psychotherapie-BRUG houdt een kennismakingsgesprek in de gevangenis en bezorgt het CGG hiervan een schriftelijk verslag. Het CGG beslist autonoom of zij op de aanvraag tot begeleiding willen ingaan en houden de persoon in detentie zelf op de hoogte.


Supervisie en coaching
Wanneer een werking beslist om in zee te gaan met iemand die in de gevangenis heeft verbleven en hieromtrent vragen of bedenkingen heeft, is er de mogelijkheid om supervisie te vragen rond een specifieke problematiek. Deze vragen kunnen verkend worden waarna een passend aanbod kan worden geformuleerd.

 

Vorming en ondersteuning
Het omgaan met de justitiële kant van dossiers uit de gevangenis is vaak niet eenvoudig. “Wat betekenen al die afkortingen (UV, VOV, VI...)? Wat zijn de regels waar we ons als CGG aan moeten houden? Wat met het (al dan niet) doorgeven van informatie en attesten?” De hulpverleners van Psychotherapie-BRUG kunnen voor dergelijke vragen aangesproken worden en kunnen vorming aanbieden hieromtrent.

Voor familie en naasten

Partners, kinderen, ouders, beste vrienden… Heel wat mensen in detentie hebben een context die al dan niet tot in de gevangenis komt voor een bezoek. Er leven dikwijls veel moeilijke vragen bij deze mensen. Evenzeer kent Psychotherapie-BRUG de vragen van de mensen in detentie zelf met betrekking tot die belangrijke anderen.


Familie en personen uit de leefomgeving van de persoon in detentie in de Brusselse gevangenissen (Sint-Gillis, Vorst en Berkendaal) kunnen doorverwezen worden (via externe diensten) als zij moeilijkheden ervaren naar aanleiding van de detentie van hun naaste. Zij kunnen ook zelf contact opnemen om hulp te vragen.


Het kan eveneens zinvol zijn om vanuit onze begeleiding van de persoon in detentie een belangrijke derde te betrekken, bijvoorbeeld in het kader van hervalpreventie, herstel of rehabilitatie. Zo’n gesprek kan op onze dienst of in de gevangenis plaatsvinden.

Als familielid, vriend of partner kan u bellen naar 02 512 67 84 of een e-mail sturen naar psychotherapie-brug@ahasverus.be indien u vragen heeft of een gesprek wenst.

Ben jij bezorgd over de seksuele gevoelens of het gedrag van een naaste? Dan kan je terecht bij de collega's van Stop it Now!. Zij bieden een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, alsook aan hun naasten en hebben een aanbod ontwikkeld dat specifiek gericht is op personen uit de dichte omgeving die zich zorgen maken.

bottom of page