top of page

Voor wie?

Mensen in detentie (in voorhechtenis, met een veroordeling en met een interneringsmaatregel) in de Brusselse gevangenissen (Sint-Gillis en Haren) die voldoende Nederlands of Engels kunnen spreken, die psychische moeilijkheden ervaren en bereid zijn hierover na te denken en te praten op vrijwillige basis, komen in aanmerking voor een gesprek. 


Zij bepalen zelf en in samenspraak met de therapeut de thema’s in de therapie: het leven in de gevangenis, relaties, familie, agressie en controle, depressieve gevoelens, seksualiteit, het stoppen van strafbaar gedrag… 


Mensen in detentie met verslavingshulp als hoofdvraag worden toegeleid naar de gespecialiseerde drughulpverlening. Mensen met acute suïcidaliteit worden verwezen naar het zorgteam van de gevangenis. Psychotherapie-BRUG is vanwege haar opdracht, het ontbreken van een psychiater en de beperkte middelen niet in staat crisishulp te bieden. 


Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) die mensen in of net uit detentie aangemeld krijgen of in begeleiding hebben kunnen supervisie, coaching of vorming en ondersteuning vragen bij dergelijke dossiers of thema's. 


Familie en naasten van mensen in detentie kunnen ook bij ons terecht als zij moeilijkheden ervaren naar aanleiding van de detentie van hun naaste.

bottom of page